Kết quả tìm kiếm

Chọn Loại công báo

A
B

Chọn Đối tượng

Chọn Công báo

Chọn thông tin hiển thị

  • Tên

  • Chủ đơn

  • Ngày công bố đơn

  • Chủ bằng

  • Ngày cấp bằng

  • Đối tượng

Công báo loại A

STT Số công báo A Số đơn Ngày công bố đơn Chủ đơn
1 377 1-2018-01822 27/04/2018 LWP CO., LTD
2 377 1-2018-03869 31/08/2018 ADVANCED VACUUM MATERIALS TECHNOLOGY
3 377 1-2018-04097 17/09/2018 WON, YONG SEOK
4 377 1-2018-04776 26/10/2018 HEO, Jeyong
5 377 1-2018-04852 30/10/2018 SOLTECH INFONET CO., LTD.
6 377 1-2018-05192 20/11/2018 BASF Agro B.V.
7 377 1-2018-05233 22/11/2018 INCYTE CORPORATION
8 377 1-2018-05339 29/11/2018 NATIONAL CHENG KUNG UNIVERSITY
9 377 1-2018-05463 30/12/2015 THE A2 MILK COMPANY LIMITED
10 377 1-2018-05814 21/12/2018 ZHU, Shuhong
11 377 1-2018-05852 24/12/2018 ARCELORMITTAL
12 377 1-2018-05906 25/12/2018 JOINT-STOCK COMPANY SCIENTIFlC RESEARCH AND DESIGN INSTITUTE FOR ENERGY TECHNOLOGIES ATOMPROEKT
13 377 1-2018-05907 25/12/2018 MCLAUGHLIN GORMLEY KlNG COMPANY
14 377 1-2019-00033 03/01/2019 ARENA PHARMACEUTICALS, INC.
15 377 1-2019-00100 07/01/2019 ZHU, Shuhong
16 377 1-2019-00297 17/01/2019 IRTKOREA CO., LTD.
17 377 1-2019-00304 17/01/2019 Zhejiang Renhe Photovoltaic Technology Co., Ltd.
18 377 1-2019-00335 18/01/2019 TBM CO., LTD.
19 377 1-2019-00382 22/01/2019 YING-HSIN HO
20 377 1-2019-00424 24/01/2019 Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha
21 377 1-2019-00439 24/01/2019 NITTO DENKO CORPORATION
22 377 1-2019-00475 25/01/2019 CORNELL UNIVERSITY
23 377 1-2019-00495 28/01/2019 PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD.
24 377 1-2019-00500 28/01/2019 KWANG YANG MOTOR CO., LTD.
25 377 1-2019-00545 29/01/2019 NITTO DENKO CORPORATION
26 377 1-2019-00606 30/01/2019 HONDA MOTOR CO., LTD.
27 377 1-2019-00633 31/01/2019 InnoLux Corporation
28 377 1-2019-00643 01/02/2019 InnoLux Corporation
29 377 1-2019-00647 01/02/2019 Jeonjin Co., Ltd.
30 377 1-2019-00650 01/02/2019 CLARIANT CORPORATION
31 377 1-2019-00870 21/02/2019 Samsung Display Co., Ltd.
32 377 1-2019-00970 26/02/2019 SUPPORT-VENTURE GMBH
33 377 1-2019-01031 28/02/2019 GENERAL ELECTRIC COMPANY
34 377 1-2019-01071 01/03/2019 POLY MEDICURE LIMITED
35 377 1-2019-01119 05/03/2019 MHI VESTAS OFFSHORE WIND A/S
36 377 1-2019-01203 08/03/2019 HOFFMAN, Steven
37 377 1-2019-01241 11/03/2019 INTERDIGITAL PATENT HOLDINGS, INC.
38 377 2-2019-00038 28/01/2019 AEON MOTOR CO., LTD.
39 377 2-2019-00204 07/06/2019 Công ty Cơ khí Điện Hải Dương (TNHH)
40 377 1-2018-00425 30/01/2018 Bùi Tôn Hưng
41 377 1-2018-00510 05/02/2018 Phạm Trung Kiên
42 377 1-2018-00587 08/02/2018 Nguyễn Thụy ái Trinh
43 377 1-2018-00629 12/02/2018 Công ty cổ phần Công nghệ nông sạch
44 377 1-2019-01270 12/03/2019 KAO CORPORATION
45 377 1-2019-01275 12/03/2019 KAO CORPORATION
46 377 1-2019-01384 19/03/2019 ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED
47 377 1-2019-01386 19/03/2019 NTK CORPORATION CO., LTD.
48 377 1-2019-01483 25/03/2019 ERBER AKTIENGESELLSCHAFT
49 377 1-2019-01535 27/03/2019 FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH
50 377 1-2019-01629 01/04/2019 CHR. HANSEN A/S

Công báo loại B

STT Số công báo B Số bằng Ngày công bố bằng Chủ bằng
1 379 4-0328702-000 25/10/2019 Công ty luật trách nhiệm hữu hạn LEADCONSULT
2 379 1-0021859-000 25/10/2019 EIKEN KAGAKU KABUSHIKI KAISHA
3 379 1-0021965-000 25/10/2019 DENKA COMPANY LIMITED.
4 379 1-0021833-000 25/10/2019 KEMIN INDUSTRIES, INC.
5 379 1-0021906-000 25/10/2019 ESCO GROUP LLC.
6 379 1-0021940-000 25/10/2019 KOVEA CO., LTD.
7 379 1-0021961-000 25/10/2019 YJM Games Co., Ltd.
8 379 1-0021849-000 25/10/2019 ORION CORPORATION
9 379 1-0021983-000 25/10/2019 Lubrizol Advanced Materials, Inc.
10 379 1-0021898-000 25/10/2019 Phòng thí nghiệm Trọng điểm Điều khiển số và Kỹ thuật hệ thống
11 379 1-0021894-000 25/10/2019 TOMY COMPANY, LTD.
12 379 1-0022018-000 25/10/2019 HONDA MOTOR CO., LTD.
13 379 1-0021950-000 25/10/2019 LION CORPORATION
14 379 1-0021995-000 25/10/2019 Valinge Innovation AB
15 379 1-0022009-000 25/10/2019 NIKE INNOVATE C.V.
16 379 1-0022005-000 25/10/2019 MERCK SHARP & DOHME CORP. (Business Entity ID number: 7954401000)
17 379 1-0021845-000 25/10/2019 KIRIN BEER KABUSHIKI KAISHA
18 379 1-0021840-000 25/10/2019 ATOTECH DEUTSCHLAND GMBH
19 379 1-0021804-000 25/10/2019 ATOTECH DEUTSCHLAND GMBH
20 379 1-0021782-000 25/10/2019 DELFORTGROUP AG
21 379 1-0021966-000 25/10/2019 AGIOS PHARMACEUTICALS, INC.
22 379 1-0021855-000 25/10/2019 HONDA MOTOR CO., LTD.
23 379 1-0022006-000 25/10/2019 SPECIALTY FERTILIZER PRODUCTS, LLC
24 379 1-0021832-000 25/10/2019 SEKISUI PLASTICS CO., LTD.
25 379 1-0021948-000 25/10/2019 SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
26 379 1-0022011-000 25/10/2019 SEVERN TRENT DE NORA, LLC.
27 379 1-0021925-000 25/10/2019 ABBVIE INC.
28 379 1-0021926-000 25/10/2019 ABBVIE INC.
29 379 1-0021812-000 25/10/2019 SHIMAKANKYOUJIGYOU KYOUGYOUKUMIAI
30 379 1-0021860-000 25/10/2019 CHUNGHWA MEDIPOWER CO., LTD.
31 379 1-0021971-000 25/10/2019 TAIYO NIPPON SANSO CORPORATION
32 379 1-0021953-000 25/10/2019 SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
33 379 1-0021882-000 25/10/2019 SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
34 379 1-0021876-000 25/10/2019 SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
35 379 1-0021924-000 25/10/2019 Doosan Infracore Co., Ltd.
36 379 1-0021856-000 25/10/2019 KOREA INSTITUTE OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY
37 379 1-0021867-000 25/10/2019 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
38 379 1-0021976-000 25/10/2019 SDK Co., Ltd.
39 379 1-0021864-000 25/10/2019 UNICHARM CORPORATION
40 379 1-0021941-000 25/10/2019 SHISEIDO COMPANY, LTD.
41 379 2-0002125-000 25/10/2019 Phòng thí nghiệm Trọng điểm Điều khiển số và Kỹ thuật hệ thống
42 379 2-0002145-000 25/10/2019 MCAIDE ENTERPRISE CO., LTD.
43 379 2-0002129-000 25/10/2019 Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
44 379 2-0002124-000 25/10/2019 Công ty TNHH MTV lắp đặt và thương mại Xuân Tùng
45 379 2-0002147-000 25/10/2019 Nguyễn Nhơn Hòa
46 379 2-0002138-000 25/10/2019 Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
47 379 2-0002148-000 25/10/2019 Nguyễn Thị Chúc Quỳnh
48 379 2-0002126-000 25/10/2019 Phan Tiến Dũng
49 379 1-0021899-000 25/10/2019 Nguyễn Văn Chánh
50 379 1-0021984-000 25/10/2019 NAGASE & CO., LTD.